Verslag Diaconaal beraad dd. 29 oktober 2018.

 

 

Verslag Diaconaal beraad dd. 29 oktober 2018.

Thema Jeugd en sociaal werk.

Inleiders vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Het vroegere maatschappelijk werk heeft een verschuiving doorgemaakt: het is nu meer sociaal werk in samenwerking met het sociaal wijkteam waarin o.a. de gemeente, buurtwerker, wijkver-pleging en Carrefour participeren.

Alle hulpvragen zowel voor kinderen, jeugd als ouderen kunnen tijdens het inloopspreekuur van het maatschappelijk werk van de Zorggroep worden ingebracht. Doorgaans vindt dan een keuken-tafelgesprek plaats waarin wordt bekeken waarbij hulp nodig is. Samen met de cliënt en diens omgeving wordt hierna een plan gemaakt. Daarbij wordt gekeken welke personen een belangrijke rol spelen in het leven van de cliënt, en wat zij kunnen betekenen.

De gemeente kan een beschikking afgeven voor bijv. thuisbegeleiding. Denk hierbij bv. aan hulp bij opstarten in een gezin, huishouding begeleiden, hulp bij administratie, samen kinderen naar bed brengen. Thuisbegeleiding is ook beschikbaar voor ouderen. Mensen kunnen via het wijkteam of het consultatiebureau worden aangemeld.

De jeugdverpleegkundige is voor alle gezinnen, en ook voor die waarbij extra aandacht nodig is, tot de leeftijd van 18 jaar. Zij neemt ook deel aan het sociale wijkteam Indien nodig kan de GGD worden ingezet (is gemachtigd info op te vragen bij bv. huisarts, kan sociaal team niet).

Het maatschappelijk werk kan worden benaderd met de vraag : kun je mij helpen. De sociale teams richten zich op: wat heb jij nodig om geholpen te worden.

Het maatschappelijk werk heeft een preventieve tak (bv. voor kinderen in echtscheidingssituaties), geeft sociale vaardigheidstrainingen aan jongeren en begeleidt bij individuele trajecten. Er wordt veel samengewerkt met Stichting Present (regelt vrijwilligers bij een hulpvraag, bv. flink tuinonder-houd, helpen verhuizen etc).

Als diaconieën/ jeugdwerkers een probleemsituatie signaleren waarbij kinderen/jeugd betrokken is en hulp zoeken van een professional, kun je samen met ouders naar het sociaal team gaan; dan volgt een keukentafelgesprek. Als maatschappelijk werk nodig is, is dit gratis, kinderen tot 18 jaar krijgen gratis hulp van een specialist.

Ook de buurtwerkers weten veel en hebben een groot netwerk. Hier kun je altijd terecht met vragen (via Carrefour bereikbaar) en doorverwijzing naar een sociaal team.

ZONL is momenteel druk bezig met het project "Stop huiselijk geweld nu". Binnen de polder zijn er honderden gevallen per jaar. De burgemeester kan een huisverbod opleggen, dan wordt de dader voor een poos uit huis gezet. De diaconieën kunnen ogen en oren zijn om bij signaleren van situaties te helpen.

De Federatie Participanten Oude en Nieuwe Land, ooit ontstaan uit 't Bint en de kruisverenigingen, ondersteunen (financieel) projecten in het sociale vlak. Doel was om mee te kijken/denken met de Zorggroep, en binding te houden met de levensbeschouwelijke achterban. Nu wordt er nagedacht over de koers: klankbord zijn of meer participeren in projecten. De Raad van Kerken heeft een vertegenwoordiging naar de federatie.

Hoe erg is het eigenlijk met de jeugd in de polder?

We zien een toename van meerdere problemen: echtscheidingen, armoede, veel kinderen met een diagnose, opvoedproblemen, gameverslaving. Er wordt veel van kinderen gevraagd, sociale media geven druk om mee te moeten doen. Kinderen lijken wellicht volwassener, maar zijn juist kwetsbaarder.

Wat verwachten de inleiders van de kerken?

We denken vanuit de cliënt en komen van daaruit soms naar de kerken. Een netwerk van een gemeenschap is belangrijk, kan worden ingezet voor ondersteuning.

Bij de Federatie zijn bestuursleden welkom, fijn als kerken willen meedenken.