Overige activiteiten

Naast de kerkdiensten organiseert de Raad van kerken nog andere activiteiten, zoals:

  • Op diaconaal gebied is er een werkgroep gevormd die met de diaconieën van de aangesloten kerken activiteiten ontplooit op diaconaal gebied.
  • Nationale Dodenherdenking. Als Raad van Kerken nemen wij ook zitting bij de voorbereiding van de Nationale Dodenherdenking die wordt georganiseerd door het comité 4 en 5 mei.
  • Oecumenisch gesprek: Als Raad van Kerken organiseren we jaarlijks een bijeenkomst voor belangstellenden (uit alle kerken in de Noordoostpolder en buitenkerkelijken) over een bepaald onderwerp. Dit gesprek wordt dan ingeleid door voorgangers/leiders of deskundigen vanuit de visie van hun geloofsgemeenschap.