Verantwoordlijkheid en Aansprakelijkheid: 

De voor deze site verantwoordelijken, besteden grote zorg aan het op correcte wijze doorgeven van de door de kerken aan hen verstrekte informatie. Over de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie kunnen zij echter niet instaan. 
Zij kunnen daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming in de verstrekte informatie die op deze website verstrekt wordt
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de verantwoordelijken opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zullen zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren. 
Derhalve aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door haar verleende diensten.
De website bevat met instemming van de betrokkenen verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De voor deze site verantwoordelijke partijen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen
De informatie verstrekt op deze site is uitsluitend van algemene aard en is niet gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit, tenzij belanghebbenden deze vrijwillig aan ons verstrekt hebben door invulling van het daartoe bestemd fomulier op deze site.
Het bewust verstrekken van onrechtmatige en of onbetamelijke informatie, of het verstoren van de werking van of de verspreiding van informatie op deze site, kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De verantwoordelijken van deze site zullen in voorkomende gevallen direct aangifte doen bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Voor het gebruik van deze site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
Voor zover deze site persoonsgegevens bevatten zijn dit slechts persoonsgegevens die belanghebbenden zelf hebben achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijkvoor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.
Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.