Raad van kerken

De kerken en geloofsgemeenschappen (kortweg kerken genoemd) die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Emmeloord willen iets laten zien van de gemeenschap van kerken plaatselijk en wereldwijd. Ze doen dit door getuigenis en dienst. Zij doen dit vanuit het geloof in God, die zich laat kennen in Jezus Christus en wiens Geest inspireert en levend maakt. De Bijbel is voor de aangesloten kerken de basis en de bron van voortdurende bezinning en vernieuwing.

 

 Bestuurssamenstelling 


De bestuursleden zijn lid van de aangesloten kerken. De Raad van Kerken vergadert maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. Hierin zitten de leden die gekozen zijn door de Raad van Kerken;

Dhr. S. Oosterink, voorzitter
Dhr. J. Muis, secretaris
Dhr. G. Meindertsma, penningmeester