Afronding rampenplan kerken

Emmeloord, februari 2017

Betreft: afronding rampenplan kerken

Aan de kerken- en parochieraden en hun voorgangers in de Noordoostpolder

Geachte dames en heren, zusters en broeders,

Eind 2016 heeft de Raad van Kerken Emmeloord onder de kerkgenootschappen en de voorgangers in de Noordoostpolder een vragenlijst uitgezet over het eventueel opstellen van een protocol voor de organisatie en de inzet van kerken mocht er zich een crisissituatie voordoen die daartoe aanleiding geeft. Dit is gedaan als vervolg op het oecumenisch gesprek 2016, dat als thema had: Wat kunnen kerken doen als er zich een ramp voordoet?

Er is een beperkt aantal reacties op deze enquête binnen gekomen. Het merendeel daarvan gaf aan dat het opstellen van een dergelijk protocol (nu) niet gewenst is. Bemoedigend is het om te lezen dat de kerkgenootschappen in hun reactie wel aangeven dat zij de kerken open zullen zetten mocht er zich iets voordoen dat daartoe aanleiding geeft. Zij verlenen dan hun medewerking voor opvang of pastorale zorg.

Op basis van de verkregen reacties heeft de Raad van Kerken Emmeloord in haar vergadering van februari 2017 besloten om geen nieuwe werkgroep in het leven te roepen om in samenwerking met de kerkgenootschappen uit de Noordoostpolder te komen tot een voorzet van het voornoemde protocol.

De Raad van Kerken Emmeloord blijft de landelijke en regionale ontwikkelingen op het vlak van crisisbeheersing en inzet van kerken (“de paarse kolom”) volgen. Mochten de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven dan zal zij wederom aandacht vragen voor het onderwerp.

De kerkenraden en voorgangers die hebben gereageerd bedanken we hartelijk voor hun reactie.

Met vriendelijke groeten,

namens de Werkgroep Rampenplan van de Raad van Kerken Emmeloord,

J.P. Vos en

C. Aalbersberg-van Loon, voorzitter Raad van Kerken.